Hamidrash 851 - Mase

Hamidrash 850 - Matot

Hamidrash 849 - Pinejas

Hamidrash 848 - Balak

Hamidrash 847 - Koraj

Hamidrash 846 - Shelaj

Hamidrash 845 - Behaloteja

Hamidrash 844 - Bamidbar

Hamidrash 843 - Behar-Bejukotai

Hamidrash 842 - Emor

Hamidrash 841 - Ajare Mot-Kedoshim

Hamidrash 840 - Tazria-Metzora