Hamidrash 960 - Vaera

Hamidrash 959 - Shemot

Hamidrash 958 - Vaiji

Hamidrash 957 - Vaigash

Hamidrash 956 - Miketz

Hamidrash 955 - Vaiesheb

Hamidrash 953 - Vaietze

Hamidrash 952 - Toledot

Hamidrash 949 - Lej Leja

Hamidrash 948 - Noaj

Hamidrash 947 - Vaielej

Hamidrash 946 - Nitzabim